Provozní řád

1. Při vstupu do tenisového areálu je každý povinen seznámit se a dodržovat provozní řád.

2. Vstup do tenisového areálu je povolen jen v hrací dobu (viz skříňka u vstupu). V jiné době je vstup možný pouze po dohodě se správcem.

3. V tenisovém areálu je každý povinen řídit se pokyny správce, příp. člena výboru.

4. Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních a bere na vědomí, že sport provozuje na vlastní nebezpeční a v případě úrazu za něj plně zodpovídá.

5. Rodiče zodpovídají za bezpečnost a chování svých dětí v tenisovém areálu a dbají, aby děti nerušily hráče.

6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení tenisového areálu.

7. Uživatelé šaten nenechají své věci volně (oblečení, ručníky, tenisky). Tyto věci je nutno uklidit do svých skříněk nebo odnést domů.

8. K odkládaní kol se používají stojany.

9. V celém areálu je zákaz - kouření
 • vstupu volně pobíhajících psů
 • vjíždění na kole a jeho opírání mimo stojany
 • jízdy na kolečkových bruslích
 • znečišťování venkovních i vnitřních prostorů
 • ničení, odnášení a přemisťování zařízení areálu
 • rušení klidu hráčů hlasitým mluvením, vulgárním vykřikováním nebo nevhodným povzbuzováním
10. Členové tenisového oddílu mohou v případě zájmu požádat výbor TO o možnost pořádání soukromé společenské akce v zařízení areálu včetně vlastního výběru hostů za úhradu. Při akcích jsou povinni se řídit pokyny členů výboru TO či správců a zodpovídají za případné vzniklé škody. Žadatel akce složí zálohu 2 500 Kč, která se vrací v případě nepoškození majetku nebo narušení pořádku.

Hrací řád

1. Vstup na dvorce je povolen pouze v tenisové obuvi (bez podpadku a traktorového vzoru)

2. Převlékání a odkládání oděvu je povoleno jen v šatnách. Za odložené věci a cennosti tenisový oddíl nezodpovídá.

3. Každý hráč je povinen zachovávat čistotu v areálu a dbá na zodpovědnost vlastní i ostatních.

4. Před započetím hry je nutno kurt připravit ke hře počesáním, příp. nakropením. Hrát na suchém a nepočesaném kurtu je zakázáno.

5. Úpravu kurtu je nutno provést i po maximálně 2 hodinách souvislé hry. Při nedodržení těchto pravidel je správce oprávněn vykázat hráče a odmítnout následný pronájem kurtu danému hráči.

6. Je zakázáno - vstupovat na kurt v průběhu hry
 • rušit hráče hlasitou mluvou, vulgarismy, házením raket a nevhodným chováním
 • hrát v plavkách nebo tzv. do půl těla
7. Po skončení hry je nutno upravit kurt - srovnat hrablem (nestrhávat antuku)
 • srovnat hrablem (nestrhávat antuku)
 • zamést kurt sítí nebo kartáčem (systém šnek)
 • očistit lajny a odnést odpadky
 • ukončení hry nahlásit správci
8. Délka hrací doby je stanovena na 90 min. (dvouhra) a 120 min. (čtyřhra). V tomto čase je zahrnuta i doba na úpravu kurtu a přilehlých ploch před hrou (kropení) a po hře (úprava hrablem a sítí) 9. Používání šaten a sprch v ceně pronájmu. 10. Ceny pronájmu se účtují po skončení hry (provozní doba a ceník na nástěnce) 11. Hráč nesmí uplatňovat nárok na další hrací jednotku prostřednictvím jiného hráče 12. Zájemci o hru na odrazové stěně mají možnost využívat ji zdarma. Po hře zajistí úklid.